Komisja Odpowiedzialności Zawodowej Tłumaczy Przysięgłych

Zawód tłumacza przysięgłego należy do grona zawodów zaufania publicznego, podobnie jak lekarz, strażak czy urzędnik. Zlecając przekład określonego pisma na dany język obcy lub z języka obcego na język polski mamy mieć pewność, że otrzymane tłumaczenia w żaden sposób nie odbiega od oryginału. A informacje zawarte w tym piśmie nie zostaną ujawnione osobom trzecim.

Nad prawidłowością działalności tłumaczy przysięgłych w Polsce czuwa Komisja Odpowiedzialności Zawodowej Tłumaczy Przysięgłych. Komisja bezpośrednio podlega pod Ministra Sprawiedliwości. Jakiekolwiek złamanie zasad etyki dotyczących zawodu tłumacza jest rozpatrywane właśnie przez Komisję, która podejmuje decyzję o wymiarze kary – upomnienie, nagana, zawieszenie prawa wykonywania zawodu na czas od 3 do 12 miesięcy bądź pozbawienia prawa do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego.

tlumaczenia

Wszystkie czynności, jakie wykonuje tłumacz przysięgły, polegają ocenie poprawności. Każde zlecenie musi być oznaczone cyframi arabskim, podaje się w ten sposób datę zlecenia tłumaczenia oraz termin jego zwrotu. W zapisie należy uwzględnić dzień, miesiąc oraz rok. W razie odmowy wykonania zlecenia niezbędne jest podanie przyczyny. Jest to szczególnie istotne, kiedy zleceniodawcą jest organ państwowy. W takich sytuacjach ważne jest, by przedstawić potwierdzenie złożenia zlecenia, np. w formie wiadomości e-mail z urzędu. Powodem niewykonania przekładu może być brak wiedzy translatorskiej z danej dziedziny nauki, choroba, śmierć członka rodziny, opieka nad dzieckiem lub wypadek losowy.  

Komisja Odpowiedzialności Zawodowej Tłumaczy Przysięgłych ma za zadanie pilnować jakości przygotowywanych tłumaczeń oraz sposobów prowadzenia działalności gospodarczej. Niedopuszczalne jest zawyżanie lub zaniżanie stawek za wykonanie tłumaczenia, gdyż prowadzi to do tworzenia się niezdrowej konkurencji pomiędzy tłumaczami. Bardzo ważny jest też poziom tłumaczeń, które nie mogą budzić żadnych wątpliwości w urzędach czy instytucjach. Błędy w przekładzie szkodzą przede wszystkim klientowi, który od początku musi rozpoczynać często czasochłonną i skomplikowaną procedurę urzędową.  

Organizacja, jaką jest Komisja Odpowiedzialności Zawodowej Tłumaczy Przysięgłych funkcjonuje od 1 września 2005 roku. W składzie Komisji znajduje się 5 prawników oraz 4 filologów, którzy wzajemnie uzupełniają się wiedzą. Dzięki temu sprawy rozpatrywane są zarówno pod względem prawniczym, jak i językowym. Daje to ostateczny werdykt, czy dane tłumaczenie zostało wykonane z największą starannością i spełnia wymagania. Dziewięciu członków wyznaczanych jest przez: Ministra Sprawiedliwości (cztery osoby), organizacje zrzeszające tłumaczy (również cztery osoby) oraz ministra do spraw pracy. Wszystkie postępowania, jakie prowadzi Komisja Odpowiedzialności Zawodowej Tłumaczy Przysięgłych toczą się w oparciu o ustawę o zawodzie tłumacza przysięgłego oraz w niektórych przypadkach także Kodeks postępowania karnego.