Tłumaczenia zwykłe a uwierzytelnione

Korzystanie z usług tłumacza jest już powszechnym zjawiskiem. Spowodowane to jest różnymi formami współpracy z innym państwami. Osoby znające język obcy na poziomie zaawansowanym są w stanie dokładnie przetłumaczyć właściwie każdy dokument, jednak często zdarza się, że niezbędne jest zlecenie takiego tłumaczenia tłumaczowi przysięgłemu.

Różnicą jest, czy występuje konieczność przestawienia uwierzytelnionego pisma czy jedynie przekładu. Wszelkie dokumenty sądowe, urzędowe czy dotyczące stosunku pracy wymagają podpisu i pieczęci uprawnionego tłumacza przysięgłego, gdyż dopiero wtedy taki dokument zyskuje moc prawną. Bez takiego potwierdzenia zawarta umowa może być uznana za nieważną.

tlumacz

Z merytorycznego punktu widzenia tłumaczenie zwykłe, a przysięgłe niczym się nie różni. Jednak tłumacz przysięgły wykonuje swoje obowiązki pod rygorem rzetelności i za wszelkie odstępstwa od oryginału ponosi odpowiedzialność prawną. Zwykłe pisma, czyli artykuły, poradniki czy instrukcje tłumaczone są przez osoby znające język, które nawet nie muszą mieć ukończonych studiów filologicznych. Natomiast w przypadku dokumentacji urzędowej, takiej jak akty urodzenia, małżeństwa, zgonu, świadectwa pracy, wymagana jest pewność co do ich prawidłowości, a tylko taką daje potwierdzenie osoby uprawionej do wykonywania tłumaczeń. Za niestarannie wykonany przekład z danego języka na drugi można od tłumacza żądać odszkodowania i wytoczyć proces z powództwa cywilnego za błędy w sztuce.

Wszelkie tłumaczenia uwierzytelnione wykonane są na piśmie, opatrzone są okrągłym stemplem wraz z imieniem, nazwiskiem oraz numerem na liście spisu tłumaczy przysięgłych. Dla osoby, która zleca tłumaczenia, największą różnicą pomiędzy zwykłym, a potwierdzonym tłumaczeniem, jest cena. Stawka za usługę tłumacza przysięgłego jest kilkakrotnie wyższa niż u prywatnej osoby wykonującej tłumaczenia. Różnica wynika również z faktu, iż tłumacz przysięgły jako jedną stronę uznaje tekst do 1125 znaków (zwyczajowo jest to 1800), a każda nowa jest dodatkowo płatna. Jednak w wielu wypadkach niezbędne jest wykonanie tłumaczenia uwierzytelnionego, aby dopełnić określonych formalności.

Warto nadmienić, że każdy tłumacz przysięgły w obowiązku ma stałe doskonalenie swoich umiejętności językowych i podejmowanie się jedynie tych zlecenie, które jest w stanie sumiennie wykonać. Istotne jest to przy tłumaczeniach technicznych, gdzie występuje bardzo dużo specjalistycznej terminologii, która może stanowić problem. W takich sytuacjach tłumaczenia najczęściej odbywają się dwuetapowo – najpierw tłumaczone są przez specjalistę z danej dziedziny, np. inżyniera, który nie posiada uprawnień tłumacza przysięgłego, a następnie cały dokument jest sprawdzany i uwierzytelniany przez właściwego specjalistę. Daje to pewność dokładnego odwzorowania tekstu źródłowego.