Odpowiedzialność tłumacza przysięgłego

Odpowiedzialność za wykonywane służbowo obowiązki w mniejszym lub większym stopniu ponosi każdy. Niewłaściwe wywiązywanie się z powierzonych nam zadań skutkować może reprymendą, utratą premii, zwolnieniem, a w skrajnych wypadkach procesem sądem. Odpowiedzialność zawodowa wpisana jest w kanon wielu zawodów, których wykonywanie wiąże się bezpośrednio ze zdrowie i życiem człowieka. Mowa tutaj o ratownikach medycznych, lekarzach, policjantach, strażakach, prawnikach. Konsekwencje błędów w takich przypadkach są znacznie większe i tylko sumienne oraz bardzo dokładne wykonywanie obowiązków jest dopuszczalne.

Tłumacz przysięgły to również osoba zaufania publicznego, która zajmuje się przekładem dokumentów sądowych i urzędowych z języka obcego na język polski i odwrotnie. Zadaniem tłumacza przysięgłego jest poświadczanie autentyczności danego pisma, również poprzez sprawdzenie tłumaczenia innej osoby. Wszystkie poświadczone dokumenty zwierają pieczęć i podpis tłumacza. Ponadto tłumacz może być wynajmowany do prowadzenia tłumaczeń ustnych, jak to często ma miejsce na specjalistycznych konferencjach. Działalności tłumaczy przysięgłych regulowana jest na mocy ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego z dnia 27 stycznia 2005 roku.

tłumacz przysięgły

Odpowiedzialność tłumaczy przysięgłych relatywnie rośnie w sytuacji zlecenia od sądu, Policji czy prokuratury. Zachowanie poufności wobec udostępnionych tajnych informacji jest warunkiem świadczenia usług. Złamanie jakichkolwiek zasad etyki zawodowej, np. niewykonanie na czas tłumaczenia czy poświadczenie nieprawdziwych informacji wiąże się z postępowaniem przed Komisją Odpowiedzialności Zawodowej, która funkcjonuje przy Ministrze Sprawiedliwości. Wniosek o postępowanie wobec tłumacza przysięgłego może być złożony przez Ministra Sprawiedliwości lub wojewodę. To właśnie do tych podmiotów zgłasza się osoba, która nie otrzymała należytego tłumaczenia.

W zależności od stopnia wykroczenia Komisja może nałożyć na tłumacza karę upomnienia, nagany lub zawieszenia w czynnościach służbowych. Zakaz wykonywania zawodu obowiązywać może przez okres od 3 miesięcy do maksymalnie roku. Komisja przy rażących uchybieniach może tłumacza pozbawić prawa do wykonywania zawodu. O odzyskania uprawnień w takiej sytuacji najczęściej można się starać po dwóch latach i po ponownym zaliczeniu egzaminu państwowego. Decyzja Komisji nie jest prawomocna i można się od niej odwołać do sądu apelacyjnego.

Zawód tłumacza przysięgłego wymaga zatem bardzo dokładnego przygotowanie prawnego i świadomości własnych obowiązków, aby oferowane usługi były zgodne z zasadami etyki zawodowej i nie prowadziły do jakichkolwiek uchybień. Za błędy w tłumaczeniach oraz różne niedopatrzenia grożą bowiem poważne konsekwencje, które w najgorszym przypadku mogą doprowadzić do niemożności dalszego prowadzenia działalności tłumacza przysięgłego lub postępowania sądowego.